ระบบบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ยินดีต้อนรับสู่ ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งไม่พึงประสงค์ และโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดอุบัติการณ์.