แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์


     
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   
     


* เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบประเมิน ควรติดตั้ง Font TH SarabunPSK และโปรแกรม Acrobat

พบปัญหาในการใช้งานระบบประเมิน ติดต่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายธีระชัย ดี่รักษา โทร. 6957