Home ฟันทอล์ค บทรายการวิทยุ ประจำปี 2557

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117298

online

We have 299 guests online
บทรายการวิทยุ ประจำปี 2557
ฟันทอล์ค - บทวิทยุฟันทอล์ค

ลำดับที่ รายชื่อบทวิทยุ ออกอากาศ ผู้เขียนบท
1

เมื่อคนเป็นมะเร็งมาทำฟัน ตอนที่ 3 ภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง

6 มกราคม 2557 นางเจนตา บัวเทศ
2 ทำไมหมอฟันไม่ยอมถอนฟันให้ฉัน? 13 มกราคม 2557 ทญ.นิศากร พรสมชัย
3 ทันตกรรมรากเทียม 20 มกราคม 2557 ทญ.นิศากร พรสมชัย
4 ย้อมสีฟัน ดูคราบจุลินทรีย์ 27 มกราคม 2557 อ.ทพ. ดร.ภัชรพล  สำเนียง
5 ฟันคุดคืออะไร น่ากลัวจริงหรือไม่? 3 กุมภาพันธ์ 2557 นางเจนตา บัวเทศ
6 ข้อปฏิบัติภายหลังการผ่าตัดฟันคุด 10 กุมภาพันธ์ 2557 ทญ.นิศากร พรสมชัย
7 รอให้ถึงอนุบาล ก็สายเสียแล้ว !!! 17 กุมภาพันธ์ 2557 นางเจนตา บัวเทศ
8 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกทางทันตกรรม 24 กุมภาพันธ์ 2557 อ.ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
9 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร 3 มีนาคม 2557 ทพ.ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา
10 ความกังวลใจของผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสี 10 มีนาคม 2557

ทญ.จุฑามาศ ดีโพธิ์

 11 โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า (Trigeminal neuralgia) 17 มีนาคม 2557 ทญ.ชลาทิป ชมพูนุท ณ อยุธยา
 12 สารอาหารและสุขภาพช่องปาก 24 มีนาคม 2557 ทญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์ 
 13 การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 31 มีนาคม 2557 อ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา 
 14 โรคแพ้นมวัว 14 เมษายน 2557 ผศ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร 
 15 การใช้ข้อมูลทางด้านนิติทันตวิทยาเพื่อช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 21 เมษายน 2557 อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์ 
 16 การดูแลสุขภาพฟันเด็ก 28 เมษายน 2557 นางเจนตา บัวเทศ 
 17 แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอ 12 พฤษภาคม 2557 อ.ทญ.ดร.บุญทริกา ชื่นจิตกุลถาวร 
 18 ภาวะปากแห้ง 19 พฤษภาคม 2557 อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ 
 19 การทำความสะอาดช่องปากของคนไทย กินหมาก แปรงฟัน อัลตร้าโซนิก "2-2-2" 26 พฤษภาคม 2557 อ.ดร.จัรทร์ทิภา จบศรี 
 20 9 สาเหตุที่ทำให้สุขภาพช่องปากของคุณย่ำแย่ 2 มิถุนายน 2557 นางเจนตา บัวเทศ 
21 ฟันสะอาด ยิ้มสวย ดูอย่างไร ทำอย่างไร 9 มิถุนายน 2557 ผศ.ทญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์
22 การดูแลรักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 16 มิถุนายน 2557 อ.ทญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง
23 ภาวะลิ้นดันฟัน 23 มิถุนายน 2557 อ.ทญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ
24 อาการเสียวฟัน  30 มิถุนายน 2557 นางเจนตา บัวเทศ และนางสาวนฤมล สังข์ทอง
25 ฟันลูกผุเยอะเลย ทำไงดี 7 กรกฎาคม 2557 อ.ทญ.ฤดี สกุลรัชตะ
26 โรคปริทันต์ 14 กรกฎาคม 2557  อ.ทญ.รัชนู ชาญสมาธิ์
27 กลิ่นปาก 21 กรกฎาคม 2557 อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ์ 
28 รีเทนเนอร์ 28 กรกฎาคม 2557 อ.ทญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
29 ภาพเอกเซ์เรย์มีความสำคัญอย่างไรในการทำฟันเด็ก 11 สิงหาคม 2557 ทญ.สุปัญญา นัยวิกุล
30 วิธีทำความสะอาดบริเสณซอกฟัน 18 สิงหาคม 2557 อ.ทญ.ดร.ศิโรรัช วัชรานาถ
31 บทความวิจัยฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบขมิ้นชันต่อเชื้อ Enterococcus Faecalis ที่เจริญแบบอิสระและไบโอฟิล์ม 25 สิงหาคม 2557 อ.ทญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล
32  การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก  1 กันยายน 2557  นางสาวนฤมล สังข์ทอง
33  ทำไมเราจึงควรพบทันตแพทย์ทุก6เดือน 8 กันยายน 2557   ทญ.ปีติรัตน์ สมบัติใหม่
34  แผลร้อนใน  15 กันยายน 2557  นางสาวนฤมล สังข์ทอง
35  โรคฟันผุ  22 กันยายน 2557  นางสาวนฤมล สังข์ทอง
36  บทบาททันตเเพทย์ไทย เมื่อสังคมไทยสูงวัยมากขึ้น  29 กันยายน 2557  นางเจนตา บัวเทศ
37  ภาวะน้ำลายน้อยในผู้สูงอายุกับการใส่ฟันเทียม  6 ตุลาคม 2557  ทญ.ดร.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์
38  วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน  13 ตุลาคม 2557  ทพ.ศิรัส สังขปรีชา
39  การเปลี่ยนสีของฟัน และการฟอกสีฟัน 20 ตุลาคม 2557  ทญ.ดร.ณัฐธิดา ชะรัดรัมย์
40  เลือกวัสดุบูรณะฟันอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสม  27 ตุลาคม 2557 ทพ.พงษ์สิริ ใจคำปัน
41  น้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย  3 พฤศจิกายน 2557 นางเจนตา บัวเทศ
42  การรักษาคลองรากฟันซ้ำ  10 พฤศจิกายน 2557 ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น
43  การดูแลสุขภาพฟันเด็ก  17 พฤศจิกายน 2557 นางเจนตา บัวเทศ
44  ทันตกรรมสำหรับเด็ก  24 พฤศจิกายน 2557 นางเจนตา บัวเทศ
45  เกร็ดความรู้เรื่อง การดูแลรักษารากฟันเทียม  1 ธันวาคม 2557 อ.ทญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ /นางสาวนฤมล สังข์ทอง
46  เด็ก-ขนมหวาน  8 ธันวาคม 2557 นางเจนตา บัวเทศ
47   การรักษาคลองรากฟันในฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ  15 ธันวาคม 2557 ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น/ นางเจนตา บัวเทศ
48  การ้ตรียมตัวเด็กไปพบหมอฟัน  22 ธันวาคม 2557 นางเจนตา บัวเทศ
49 คู่มือสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีสาหรับครอบครัว  28 ธันวาคม 2557 นางเจนตา บัวเทศ