Home ฟันทอล์ค บทรายการวิทยุ ประจำปี 2556

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117302

online

We have 303 guests online
บทรายการวิทยุ ประจำปี 2556
ฟันทอล์ค - บทวิทยุฟันทอล์ค

ลำดับที่ รายชื่อบทวิทยุ ออกอากาศ ผู้เขียนบท
1 อาหารกับทันตสุขภาพ 7 มกราคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
2 ทันตกรรมรากเทียม 14 มกราคม 2556 ทญ.นิศากร พรสมชัย
3 การผ่าตัดปลูกถ่ายฟัน 21 มกราคม 2556 ทญ.นิศากร พรสมชัย
4 สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 28 มกราคม 2556 อ.ทพ. ดร.ภัชรพล  สำเนียง
5 ความสำพันธ์ระหว่างวินัยของพ่อแม่กับการเกิดฟันผุของลูก 4 กุมภาพันธ์ 2556 นางเจนตา บัวเทศ
6 การติดเชื้อในบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน 11 กุมภาพันธ์ 2556 ทญ.นิศากร พรสมชัย
7 ถุงน้ำในช่องปาก 18 กุมภาพันธ์ 2556 ทญ.นิศากร พรสมชัย
8 ผลของวัสดุผสมเจลาติน/ไฮดรอกซีแอปาไทต์จากเปลือกไข่ไก่ชนิดแผ่น 25 กุมภาพันธ์ 2556 อ.ทญ.ดร.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
9 ความสำพันธ์ของอาหารกับการเกิดโรคฟันผุ 4 มีนาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
10 เนื้องอกในช่องปาก 11 มีนาคม 2556 ทญ.นิศากร พรสมชัย
11 อาการบวมในช่องปาก 18 มีนาคม 2556 อ.ทญ.จุฑามาศ อรรถโกมล
12 ผลของชาเขียวใบหม่อนต่อการเจริญของแลคโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลลัส 25 มีนาคม 2556 อ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
13 ชนิดของอาหารที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ 1 เมษายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
14 ปัญหาสุขภาพช่องปากกับผู้ป่วยเบาหวาน 8 เมษายน 2556 อ.ทญ.วัลดา สว่างอรุณ
15 แผลร้อนใน 15 เมษายน 2556 ทญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
16 ลมหายใจเหม็น สาเหตุ อาการและการแก้ไข 22 เมษายน 2556 ทญ.ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา
17 ความชุกและการกระจายของวิกลภาพแห่งฟันของผู้ป่วยก่อนการรักษา 29 เมษายน 2556 อ.ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
18 ลักษณะทางกายภาพของอาหาร และพฤติกรรมการบริโภค 6 พฤษภาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
19 Burning mouth syndrome. (อาการปากแสบร้อน) 13 พฤษภาคม 2556

ทญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
ทญ.ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา

20 เมื่ออ้าปากได้น้อย 20 พฤษภาคม 2556 อ.ทญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
21 ฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus sanguinis ของสารสกัดหยาบขมิ้นชัน 27 พฤษภาคม 2556 อ.ทญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล
22 7 ผักและผลไม้ ช่วยชะลอวัย 3 มิถุนายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
23 น้ำตาลไซลิทอล: ความหวานเพื่อสุขภาพฟันของเรา 10 มิถุนายน 2556 อ.ทญ.ดร.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
24 แผลร้อนใน 17 มิถุนายน 2556 อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
25  การศึกษารูปร่างและส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อฟันที่สร้างใหม่เพื่อตอบสนองต่อรอยโรคฟันผุ  24 มิถุนายน 2556  อ.ทญ.ดร.ณัฐธิดา  ชะรัดรัมย์
26  เจลลี่โภชนา พระราชทาน  1  กรกฎาคม 2556  นางเจนตา บัวเทศ
27  วัคซีนในการป้องกันโรคปริทันต์ 8  กรกฎาคม 2556   อ.ดร.จันทร์ทิภา  จบศรี
28  ความหวาดกลัวในพิษของอมัลกัมในงานทันตกรรม  15  กรกฎาคม 2556  อ.ดร.ประวีณ วยัคฆานนท์
29  การเลือกใช้แปรงสีฟัน 22 กรกฎาคม 2556   อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ์
30   ผลของฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของยีนสารกระตุ้นการเติบโตในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซด์ ทีเอชพี-วัน  29 กรกฎาคม 2556  อ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
31 ความสัมพันธ์ของอาหารกับการสึกกร่อนของฟัน 5 สิงหาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
32 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ด้วยตนเอง 12 สิงหาคม 2556 ผศ.ทญ.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
33 การจัดฟัน และข้อปฏิบัติระหว่างการจัดฟัน 19 สิงหาคม 2556 รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
34 ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมภาพสำเร็จรูปต่างๆ ในการตรวจหารอยผุขนาดเล็กของฟันด้านประชิด 26 สิงหาคม 2556 อ.ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
35 พฤติกรรมการดูดนิ้วในเด็ก 2 กันยายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
36 ข้อควรรู้ในการป้องกันฟันผุสำหรับเด็กแต่ละวัย ตอนที่ 1 9 กันยายน 2556 ทญ.สุปัญญา นัยวิกุล
37 ข้อควรรู้ในการป้องกันฟันผุสำหรับเด็กแต่ละวัย ตอนที่ 2 16 กันยายน 2556 ทญ.สุปัญญา นัยวิกุล
38 ขนมขบเคี้ยว ศัตรูของฟันเด็กไทย 23 กันยายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
39  อาหารกับสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ  23 กันยายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
40 ลูกอ้วนแล้วจะทำอย่างไร 7 ตุลาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
41 เตื่อนภัยฟันปลอมเถื่อน 14 ตุลาคม 2556 อ.ทญ.ดร.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ 
42 การใส่ฟันทดแทนด้วยรากฟันเทียม 21 ตุลาคม 2556 อ.ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์
43 การป้องกัน = ประหยัดค่าทำฟัน 11 พฤศจิกายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
44 อาการเสียวฟัน 18 พฤศจิกายน 2556 อ.ทญ.ดร.มยุรัชฎ์ สามี
45 โภชนาการ กับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 25 พฤศจิกายน 2556 นางเจนตา บัวเทศ
46 สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน 2 ธันวาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
47 ขั้นตอนการรักษาคลองรากฟัน 9 ธันวาคม 2556 ทพ.กิตติพงษ์  เกตุแป้น
48 ปฏิบัติการ ขาว ใส วิ๊ง 16 ธันวาคม 2556 อ.ทญ.ดร.ณัฐธิดา  ชะรัดรัมย์
49 เมื่อคนเป็นมะเร็งมาทำฟัน ตอนที่1 23 ธันวาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ
50 เมื่อคนเป็นมะเร็งมาทำฟัน ตอนที่2 30 ธันวาคม 2556 นางเจนตา บัวเทศ