Home ฟันทอล์ค บทรายการวิทยุ ประจำปี 2564

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117249

online

We have 245 guests online
บทรายการวิทยุ ประจำปี 2564
ฟันทอล์ค - บทวิทยุฟันทอล์ค
                                                                                                                        
       
ลำดับ รายชื่อบทวิทยุ  วันออกอากาศ  ผู้เขียนบท
1  ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันหรือการบูรณะฟัน    4 เม.ย. 64  อ.ทพ.ศิรัส สังขปรีชา
2  เครื่องมือปรับจมูกและกระดูกเบ้าฟัน  12 เม.ย. 64  ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
3  แผลบาดเจ็บในช่องปาก  19 เม.ย. 64  รศ.ทพญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
4  ความวิตกกังวลทางทันตกรรม ความกลัวต่อการรับบริการทางทันตกรรรม  26 เม.ย. 64  ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม
5  การรักษาทางทันตกรรมในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19    3 พ.ค. 64  อ.ทพญ.วัลดา สว่างอรุณ
6  ฟลูออไรด์กับการป้องกันฟันผุ   10 พ.ค. 64  อ.ทพ.ศิรัส สังขปรีชา
7  แนวทางในการปฏิบัตการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาด Covid-19   17 พ.ค. 64  รศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
8  CT Scan กับงานทันตกรรมรากเทียม   24 พ.ค. 64  อ.ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์
9  ฟันหลุดจากเบ้าฟัน   31 พ.ค. 64  ทพ.ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์
10  TMD    7 มิ.ย. 64  อ.ทพ.ธนพร โสวิทยสกุล
11  ปัญหาที่พบได้บ่อยภายหลังการถอนฟัน และการดูแลรักษา   14 มิ.ย. 64  อ.ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล
12  Miracle Apple ที่มา:ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่34 ฉบับที่ 3   21 มิ.ย. 64  รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
13  ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับทันตแพย์ ที่มา:ข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3   28 มิ.ย. 64  อ.ทพญ.ดรฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์
ลำดับ   Video Clip  วันที่เผยแพร่  ผู้เรียบเรียงบทความ
1  การทำความสะอาดช่องปากขณะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น  23 ม.ค. 2564  อ.ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา
 2   การเกิดโรคฟันผุและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน  25 ก.พ. 2564  ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา โพธิ์ดี
3  ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันหรือการบูรณะฟัน  11 เม.ย. 2564  อ.ทพ.ศิรัส สังขปรีชา
4  CT Scan กับงานทันตกรรมรากเทียม   8 มิ.ย. 2564  อ.ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์
5  แผลบาดเจ็บในช่องปาก  16 มิ.ย. 2564  รศ.ทพญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
6  ฟันสึก สาเหตุ แนวทางป้องกันและการรักษา  12 ก.ค. 2564  ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป