Home ฟันทอล์ค บทรายการวิทยุ ประจำปี 2561

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2117261

online

We have 256 guests online
บทรายการวิทยุ ประจำปี 2561
ฟันทอล์ค - บทวิทยุฟันทอล์ค

ลำดับที่ รายชื่อบทวิทยุ ออกอากาศ ผู้เขียนบท
1

การเลือกใช้ยาสีฟันในเด็ก

5/3/2561 อ.ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล
2 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการจัดฟัน 12/3/2561 อ.ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา
3 ความรู้ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ตอนที่  1 19/3/2561 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
4 ความรู้ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ตอนที่ 2 26/3/2561 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
5 การใส่ฟันปลอม 2/4/2561 ทพญ.ภัทรสุดา ล้วนอารีสถิตย์
6 แปรงฟันอย่างเดียวปากสะอาดจริงหรือ 9/4/2561 ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์
7 ภาวะเหงือกร่น  16/4/2561 อ.ทพญ.รัชนู ชาญสมาธิ์
8 ยาในการรักษารอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 23/4/2561 ผศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
9 ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 30/4/2561 อ.ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม
10 เด็กมีฟันผุควรทำอย่างไร 7/5/2561

อ.ทพญ.ฤดี สกุลรัชตะ

 11 คำแนะนำผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอม การดูแล และการรักษาความสะอาดช่องปากและฟันปลอม 14/5/2561  นทพ.ชนิษฐา ศิริจันทร์
 12 รู้ไวห่างไกลมะเร็งในช่องปาก สิ่งเล็ก ๆ ที่ผู้คนมักมองข้าม 21/5/2561 ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
 13 วิธีทำความสะอาดฟันที่ดีตอนที่ 1 28/5/2561 อ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี
 14 อันตรายและผลเสียของการจัดฟันแฟชั่น 4/6/2561 ทพญ.ดร.ธนิดา โพธิ์ดี
 15 การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ 11/6/2561  ผศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
 16 ฟันคุด ฟันฝัง สำคัญแค่ไหน 18/6/2561 ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง
 17 วิธีทำความสะอาดฟันที่ดีตอนที่ 2 25/6/2561 อ.ดร.จันทร์ทิภา จบศรี
 18 การใช้ไหมขัดฟันยังจำเป็นหรือไม่ 2/7/2561 

นางเจนตา บัวเทศ

19 การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ  9/7/2561  อ.ทพญ.ดร.วัลดา สว่างอรุณ
20 มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ  16/7/2561  นางเจนตา บัวเทศ
21 โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน กับการเตรียมตัวก่อนการทำฟัน  23/7/2561 ทพญ.กรรณิกา รุ่งแสง
22 มะเร็งในช่องปาก และเชื้อไวรัส HPV (Human papilloma virus)  30/7/2561 อ.ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
23 ภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 3 มิติ  6/8/2561  อ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
24 เจลลี่โภชนา อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก  13/8/2561 ทพญ.พิสชา ดรุณพันธ์
25 ลมหายใจเหม็น 20/8/2561  อ.ทพญ.ชลาธิป ชมพูนุท ณ อยุธยา
26 การติดเชื้อจากฟันคุด  27/8/2561 อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง
27 แปรงแห้ง  3/9/2561   อ.ทพญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์
28 นอนกัดฟัน  10/9/2561  อ.ทพ.ธนพร โสวิทยสกุล
29 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้า คอ และช่องปาก 17/9/2561  อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง
30 การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ 24/9/2561  อ.ทพญ.อรรจาภัคว์  วงศ์วิริยะ
31 ความเครียดกับผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก  1/10/2561  นทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น
32 การบูรณะช่องปากด้วยรากฟันเทียม  8/10/2561 อ.ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป 
33 การทำความสะอาดช่องปาก สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟัน 15/10/2561   ทพ.ปรณัฐ เมฆสุธีพิทักษ์
34 การผ่าตัดปลายรากฟัน  22/10/2561 ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น
35 สูบบุหรี่ควบดื่มเหล้า เสี่ยงมะเร็งช่องปาก 15 เท่า  29/10/2561  นางเจนตา บัวเทศ
36 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะฯ 5/11/2561   นางเจนตา บัวเทศ
37 น้ำยาบ้วนปาก 12/11/2561  ผศ.ทพญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา
38 ข้อปฏิบัติตนหลังจากใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้  19/11/2561 ทพ.อังกูร เขาเหิน
39 การเลือกแปรงสีฟัน  26/11/2561  อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ์
40 การละลายของรากฟัน  3/12/2561 ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม
41 ข้อปฏิบัติตนหลังจากใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  10/12/2561  นางเจนตา บัวเทศ
42 เสพติดขวดนมในเด็ก 17/12/2561  ทพญ.เบญจรัตน์ กอนโภชน์
43 อาหารติดซอกฟัน  24/12/2561  ผศ.ทพญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล
 44 การดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันก่อน หรือใช้ไหมขัดฟันก่อน 31/12/2561  อ.ทพญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ