Home เกร็ดความรู้ คลินิกทันตกรรมหัตถการ อยากอุดฟัน แต่จะเลือกวัสดุบูรณะฟันอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสม

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-967481

Office Hour

Regular
Monday - Friday
8.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
5.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
8.30 am - 5.00 pm.
Telephone number
055-967481

Hits

Content View Hits : 1873898

online

We have 142 guests online
อยากอุดฟัน แต่จะเลือกวัสดุบูรณะฟันอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสม
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก - คลินิกทันตกรรมหัตถการ

เป็นที่ลังเลใจไม่น้อยสำหรับผู้ป่วยบางท่านที่ต้องการจะอุดฟัน แต่ถูกคุณหมอถามว่า “จะอุดวัสดุสีอะไรดี ระหว่างสีเงินกับสีเหมือนฟัน?” แล้ววัสดุทั้งสองนี้มันมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันอย่างไรล่ะ?

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัสดุบูรณะฟันอย่างกว้างขวาง ทำให้มีวัสดุบูรณะที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่ดี มาก-น้อยแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของวัสดุ แต่หากจะแบ่งโดยคร่าวๆ แล้ว จะสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ วัสดุสีเงินหรืออมัลกัม (Amalgam) และวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth color material) ได้แก่พวกเรซินคอมโพสิต

 

 

วัสดุบูรณะสีเงิน หรือ อมัลกัม เป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยโลหะหลายชนิด โดยมีปรอทและเงินเป็นองค์ประกอบหลัก มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงบดเคี้ยว ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป มีราคาถูก เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องยาวนาน มีงานวิจัยมากมายที่ยอมรับในเรื่องของอายุการใช้งานที่ยาวนานถึงสิบปี มีความล้มเหลวหลังจากการบูรณะต่ำ แต่อย่างไรก็ตามจุดด้อยของวัสดุชนิดนี้คือไม่สามารถยึดกับฟันได้โดยตรง ต้องอาศัยการกรอแต่งเนื้อฟันมากเพื่อให้ได้รูปทรงของโพรงฟันที่ดีพอ ที่จะให้วัสดุยึดอยู่ได้ บางคนจึงมักกล่าวว่าเป็นการกรอแต่งฟันส่วนที่ดีให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งด้วยตัววัสดุที่มีสีเงินทำให้มีข้อจำกัดในการใช้เป็นวัสดุบูรณะในบริเวณที่ต้องการความสวยงาม เช่น บริเวณฟันหน้า เป็นต้น

วัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน เป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีสีเหมือนฟัน มีความสวยงามมากและในปัจจุบันสามารถใช้บูรณะได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง จึงเป็นที่นิยมมากในผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ อาศัยการยึดอยู่ด้วยแรงยึดเชิงกลระดับจุลภาค ไม่จำเป็นต้องกรอแต่งเนื้อฟันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามวัสดุชนิดนี้ก็มีจุดด้อยเช่นเดียวกันคือวัสดุมีความอ่อนกว่าฟัน ไม่แข็งแรง ทำให้เกิดการสึกเร็ว จึงไม่นิยมใช้บูรณะในโพรงฟันที่มีขนาดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงของสีได้เมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้น ขั้นตอนในการบูรณะค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของทันตแพทย์ มักพบความล้มเหลวภายหลังจากการบูรณะ เช่น ภาวะการเสียวฟัน การเปลี่ยนสี การรั่วซึมบริเวณขอบของวัสดุ และเกิดรอยโรคผุซ้ำ เป็นต้น อีกทั้งวัสดุชนิดนี้มีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยและราคาของวัสดุทั้งสองกลุ่มแล้ว จึงมันเกิดคำถามในใจของผู้ป่วยเสมอว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีหลักการในการเลือกใช้วัสดุอย่างไร

การเลือกวัสดุบูรณะฟันในช่องปากโดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของทันตแพทย์ในการพิจารณาวัสดุที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทัศนคติต่อกันได้

การบูรณะฟันหน้า เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าการบูรณะฟันหน้าจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีสีเหมือนฟัน เพื่อให้เกิดความสวยงามต่อสายตาคนรอบข้าง ทันตแพทย์จะเป็นผู้คัดเลือกสีที่เหมาะสมโดยใช้หลักความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิกในทางปฏิบัติมาใช้เลือกสีของวัสดุ เมื่อทันตแพทย์เลือกสีฟันได้แล้วก็จะนำเฉดสีที่ถูกคัดเลือกมาเทียบกับฟันของผู้ป่วยภายใต้แสงปกติ ให้ผู้ป่วยส่องกระจกช่วยพิจารณาและตัดสินใจ ในระหว่างนี้ผู้ป่วยสามารถซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทันตแพทย์ได้ เพื่อให้ได้สีฟันเหมาะสมและมีความพึงพอใจของผู้ป่วยร่วมกัน
 

การบูรณะฟันหลัง บ่อยครั้งที่ทันตแพทย์และผู้ป่วยมักมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการเลือกวัสดุบูรณะฟันหลัง อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันการให้ความสำคัญต่อความสวยงาม รูปลักษณ์โดยเฉพาะบนใบหน้าและช่องปากมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ผู้ป่วยต้องการความสวยงาม ทำให้ความนิยมต่อการเลือกใช้วัสดุสีเหมือนฟันในฟันหลังจึงมีมากขึ้น จนอาจจะมองข้ามคุณสมบัติด้านอื่นๆ ไป เช่น ความแข็งแรง ความสึก ความคุ้มค่า ความยุ่งยากและโอกาสเกิดความล้มเหลวภายหลังการบูรณะ เป็นต้น  ดังนั้นการเลือกวัสดุบูรณะฟันหลังจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมด้วย เช่น กรณีโพรงฟันมีขนาดใหญ่และเป็นบริเวณที่ต้องรับแรงจากการบดเคี้ยว ควรพิจารณาบูรณะด้วยอมัลกัมมากกว่าวัสดุสีเหมือนฟัน เนื่องจากอมัลกัมมีความแข็งแรงมากกว่า ทนต่อการสึกและการแตกได้มากกว่า บริเวณฟันหลังด้านในที่มองเห็นได้ยาก การบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟันซึ่งมีราคาแพงก็เกินความจำเป็น และยังเพิ่มความยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อความล้มเหลวภายหลังบูรณะสูงขึ้นด้วย แต่หากในช่องปากมีโพรงฟันขนาดเล็ก เป็นบริเวณไม่รับแรงบดเคี้ยว มองเห็นได้ง่ายจากการยิ้ม กรณีแบบนี้การพิจารณาบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟันก็จะมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องกรอแต่งฟันมาก ไม่สูญเสียเคลือบฟันและเนื้อฟันส่วนที่ดีโดยเปล่าประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากทันตแพทย์ซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการเลือกวัสดุบูรณะให้แก่ผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้เช่นเดียวกัน การพิจารณาแต่เพียงความสวยงามอาจไม่เป็นเหตุผลที่เพียงพอต่อการบูรณะฟัน โดยเฉพาะฟันหลัง ควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ดังกล่าวด้วย ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ หรืออธิบายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของความคุ้มค่าและอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะฟันได้เป็นอย่างดี

บทความนี้คาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการเลือกวัสดุบูรณะฟัน เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกวัสดุบูรณะฟันให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มราคาและมีความเหมาะสม ดังประโยคสะดุดความคิดใน social network ที่ว่าบางสิ่งบางอย่าง “สวย...แต่กินไม่ได้” และบางสิ่งบางอย่างก็ “ไม่สวย...แต่อร่อย” 

 

เกร็ดความรู้ ประจำเดือน 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2556)
ชื่อคลินิก คลินิกทันตกรรมหัตถการ
ชื่อเรื่อง อยากอุดฟัน แต่จะเลือกวัสดุบูรณะฟันอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะสม
โดย ทันตแพทย์ พงษ์สิริ  ใจคำปัน