Home ทำเนียบทันตแพทย์

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-967481

Office Hour

Regular
Monday - Friday
8.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
5.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
8.30 am - 5.00 pm.
Telephone number
055-967481

Hits

Content View Hits : 1833552

online

We have 73 guests online
ทำเนียบทันตแพทย์

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

     
 

อ.ทพญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์

หัวหน้าภาควิชา

 
       
       
ศ.(พิเศษ)ทพญ.ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์  ผศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร อ.ทพญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ อ.ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
       
 

  ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

 
      
 

ผศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง
หัวหน้าภาควิชา

 
       
     
  สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว  
     
 ผศ.ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น ทพญ. ชฎาพร บุญเกื้อ  ทพ.ธนพร โสวิทยสกุล  
       
 

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 
 
อ.ทพญ.ดร.นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ อ..ดร.ธนพล ศรสุวรรณ  อ.ทพ.ดร.เจษฎา ผลาสุข   
       
       
        
อ.ทพ.ยศณรงค์ ศิริเมธาวงศ์ อ.ทพ.ดร.พรพจน์ เจียงกองโค    
       
     
ทพ.ณัฐ ดวงรัตนประทีป  ทพ.อังกูร เขาเหิน    
       
       
 

สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 
     
  อ.ทพญ.ดร.พจมาลย์ โตเทียม ผศ.ทพญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร ผศ.ทพญ.ดร.กรชนก  วยัคฆานนท์    ทพญ.เบญจรัตน์  ก้อนโภชน์  
       
       
        
 ทพ.ปรณัฐ เมฆสุธีพิทักษ์  ทพ.ธนัท สิทธิรัตน์    
       
       
 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 
 
รศ.ทพญ. คุณเมตตจิตต์ นวจินดา ผศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง ผศ.ทพญ.ดร.เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม  
       
       
     
ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น  ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม  ทพญ.สุธรรมมา จรัสศรี  
    

  ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน

 
      
 

  อ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภาพรอมร
หัวหน้าภาควิชา

 
       
 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

 
       
รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์  ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ อ.ทพญ.แสงดาว ศิริเจริญพันธ์   อ.ทพ.อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา 
       
 

สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

 
 
ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง อ.ทพญ.ดร.ธนิดา  โพธิ์ดี  อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย  อ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภาพรอมร
       
       
ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง อ.ทพ.รณยุทธ ชาญสมาธิ์  อ.ทพญ.ดร.ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์ ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร  แสงอ่วม 
       
     
 ทพ.กิตติชัย สิรีรัตน์      
       
 

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 
     
 อ.ทพญ.ดร.ฤดี สกุลรัชตะ  ผศ.ทพญ.ดร.ศศิมา ภูวนันท์ อ.ทพญ.สุปัญญา นัยวิกุล  ทพ. วิษณุ ยอดจันทร์
       
       
       
       
 

สาขาวิชาปริทันตวิทยา

 
ผศ.ทพญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา ผศ.ทพญ.ดร.สุทธิพลินทร์ สุวรรณกุล ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
       
       
ทพญ.ศศิธารี สินทวิชัย   อ.ทพญ.รัชนู ชาญสมาธิ์  ผศ.ทพญ.ดร.ศิโรรัช  วัชรานาถ  
       
 

  ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย

 
      
 

รศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล
หัวหน้าภาควิชา

 
       
 

สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า

 
       
 ผศ.ทพญ.อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์   รศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล  ผศ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค อ.ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์ 
       
 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

 
 
 ศ.ทพญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
ทพญ.พิสชา ดรุณพันธ์
อ.ทพญ.ดร.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์   
       
 

สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก

 
       
 ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน  อินต๊ะปา  ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์ อ.ทพญ.ดร.วัลดา สว่างอรุณ    
       
 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

 
      
    อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

หัวหน้าภาควิชา

 
       
     
 รศ.ทพญ.ลลิตกร พรหมมา อ.นพ.ทพ.สุรัตน์ แสงจินดา อ.ทพญ.ชัญญรัช เกียรติตั้ง ทพญ.ธัญญพัทธ์ อิงบุญมีสกุล