Home บริการทันตกรรม/ รับปรึกษา

พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลทันตกรรม


ชนิดของบริการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากและฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อุดฟันและรักษารากฟัน
รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์
จัดฟันและใส่ฟันปลอม

Type of Service

Oral examination and diagnosis
Oral surgery, dental extraction and surgical remove of impacted tooth Pediatric dentistry
Conservative dentistry and root canal treatment
Treatment of gingival and periodontal diseases
Orthodontic treatment and Prosthetics

เวลาทำการ

คลินิกปกติ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 8.30น. - 16.00น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์

17.00น. - 20.00น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์
055-966866

Office Hour

Regular
Monday - Friday
08.30 am. - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866


Special
Monday - Friday
05.00 pm. - 8.00 pm.
Saturday and Sunday
09.00 am - 4.00 pm.
Telephone number
055-966866

Hits

Content View Hits : 2086254

online

We have 190 guests online
บริการทันตกรรม

 

สาขาที่มีการให้บริการทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา และมีวิทยาการที่ทันสมัย มีศักยภาพและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี โดยรายละเอียดการให้บริการ มีดังต่อไปนี้

คลินิกวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก (ORAL MEDICINE CLINIC)

มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษารอยโรคในช่องปาก รวมถึงอาการเจ็บปวดบริเวณศีรษะและใบหน้า นอกจากนั้นยังได้นำระบบการถ่ายภาพในปากและนอกปาก โดยใช้กล้องถ่ายภาพในปากระบบดิจิตัล (Digital Intraoral Camera)เพื่อบันทึกรอยโรคและความผิดปกติเก็บไว้ประกอบการวินิจฉัยซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ได้นำกล้องถ่ายภาพในปากระบบดิจิตัลมาใช้ในคลินิกกับผู้ป่วย และแนะนำเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติในช่องปากที่ปรากฏให้ผู้ป่วยทราบ ความผิดปกติและรอยโรคในช่องปากที่พบเสมอ ๆ คือ ฟันผุ เหงือกอักเสบ ฟันคุด โรคปริทันต์ และโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก บางรอยโรคอาจต้องการยืนยันการวินิจฉัยโดยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา และเก็บข้อมูลภาพฟันของผู้ป่วยไว้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

 

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า (ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY CLINIC)

ให้บริการทางด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า โดยบริการถ่ายภาพรังสีทั้งภายในและภายนอกช่องปาก เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมหลายสาขาวิชา

การบริการด้านรังสีวิทยาในคลินิกรังสีวิทยาได้นำระบบการถ่ายภาพรังสีแบบปราศจากฟิล์ม (Filmless clinic) มาใช้ในการให้บริการถ่ายภาพรังสีทั้งภายในและภายนอกช่องปากกับผู้ป่วยในคลินิกของคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นแห่งแรก โดยใช้ทั้งระบบการปรากฏภาพหลังถ่ายทันทีบนจอคอมพิวเตอร์ (Direct intraoral digital imaging) และการถ่ายภาพรังสีโดยใช้แผ่นรับภาพ (PSP) ที่ผ่านการสแกนก่อนปรากฏภาพบนจอคอมพิวเตอร์ (Indirect intraoral/ extraoral imaging) 

การนำระบบดิจิตัลมาใช้เป็นการลดขั้นตอนและเวลาในการล้างฟิล์ม สะดวก และลดการทำฟิล์มหาย นอกจากนี้ระบบดิจิตัลยังสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการวัดความยาวรากฟัน และการวินิจฉัยโรค เป็นต้น 

 

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ (PROSTHODONTICS CLINIC)

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลัก คือ จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ที่มุ่งเน้นการให้บริการใส่ฟันปลอมสำหรับผู้ป่วยที่มีการสูญเสียฟัน ได้แก่ การใส่ฟันปลอมทั้งปาก การใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ การใส่เดือยฟัน การใส่ครอบฟัน และสะพานฟัน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในกระบวนการรักษา นิสิตทันตแพทย์พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบฟันปลอม การวางแผนการรักษาที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยรับฟังความต้องการของผู้ป่วย นอกจากนี้ นิสิตจะมีการประเมินและติดตามผลการักษาเป็นระยะ 

 

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก (ORAL SURGERY CLINIC)

เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ให้การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาพยาธิสภาพหรือความผิดปกติใดๆที่เกิดกับอวัยวะในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีทางศัลยกรรม ได้แก่ การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุดและฟันฝัง การทำศัลยกรรมบริเวณรอบปลายรากฟัน การทำศัลยกรรมเพื่อเตรียมเนื้อเยื่อในช่องปากสำหรับการใส่ฟันปลอม การรักษาการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน การรักษากระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้าหัก การทำศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกร การรักษาถุงน้ำและเนื้องอกในช่องปากและกระดูกขากรรไกร การปลูกกระดูกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร และการรักษาพยาธิสภาพและความผิดปกติของต่อมน้ำลาย 

 

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก (PEDIATRIC DENTISTRY CLINIC)

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และในกลุ่มเด็กพิเศษ โดยให้บริการคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น การดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟัน การเลือกรับประทานอาหารที่สร้างเสริมการมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพในช่องปากที่ดี การเลือกใช้ฟลูออไรด์เพื่อลดโอกาสการเกิดฟันผุ การให้นมจากขวดอย่างไรไม่ให้เกิดฟันผุ การเอ็กซเรย์เพื่อการวินิจฉัยในเด็ก การผนึกหลุมและร่องฟันเพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุ การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน การย้อมสีแผ่นคราบจุลินทรีย์ การรักษาฟันที่มีความผิดปกติ การรักษาประสาทฟันน้ำนม การทำครอบฟันโลหะไร้สนิท การทำเครื่องมือกันที่ในช่องปาก โดยการดูแลจะอยู่บนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งในช่องปาก ร่างกาย จิตใจและวิญญาณ  

 

คลินิกปริทันตวิทยา (PERIODONTIC CLINIC)

คลินิกปริทันตวิทยา เป็นคลินิกที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะปริทันต์ ได้แก่ เหงือกและกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยที่มีอาการโรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์อักเสบ (โรครำมะนาด) งานที่ให้บริการ ได้แก่

 •  การสอนดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิด และการการคุกคามของโรค
 • การขูดหินน้ำลาย และการเกลารากฟัน (มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการเกลารากฟันในแต่ละซี่ แต่ละตำแหน่ง ทั่วทั้งปาก) 
 • การทำศัลย์ปริทันต์ อาทิ เช่น
 • การตัดเหงือก เพื่อตกแต่งให้ผู้ป่วยมีซี่ฟันที่ยาวขึ้น หรือ ตกแต่งเหงือก เพื่อให้สามารถทำการบูรณะด้วยวิธีอื่นต่อไปได้
 • การปลูกถ่ายเหงือก แก้ไขกรณีผู้ป่วยเหงือกร่น หรือมีอาการเสียวฟันร่วม
 • การปลูกกระดูกทดแทนกระดูกเบ้าฟันที่สูญเสียไปจากโรคปริทันต์อักเสบ
 • การแก้ไขฟันกรามใหญ่ที่เกิดรอยโรคบริเวณง่ามฟันที่ดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองลำบาก ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลได้ง่ายขึ้นด้วยการตัดแต่งกระดูกเบ้าฟัน หรือตัดแต่งตัวฟันร่วม
 • ทันตกรรมรากเทียม เพื่อทดแทนซี่ฟันที่สูญเสียไป

คลินิกทันตกรรมหัตถการ (OPERATIVE CLINIC)

คลินิกทันตกรรมหัตถการ เปิดให้บริการด้านการอุดฟัน ในฟันที่มีรอยโรค เช่น ฟันผุ ฟันสึก ฟันแตกร้าว โดยงานที่ให้บริการ ได้แก่ 

 • อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน และอมัลกัม
 • การทำอินเลย์ ออนเลย์ และครอบฟัน
 • อุดปิดช่องห่างของฟัน

 

คลินิกสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (ORAL HEALTH PROMOTION CLINIC)

คลินิกสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยจะให้บริการในด้านทันตกรรมป้องกันขั้นปฐมภูมิทั้งในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุด้วยการตรวจทางคลินิกร่วมกับวิธีทางจุลชีววิทยา การใช้วิทยาการทางคอมพิวเตอร์ในการช่วยประเมินการวิเคราะห์ทางด้านโภชนาการและให้คำปรึกษา การตรวจวัดกลิ่นปากด้วยเครื่องตรวจวัด การตรวจวัดค่าฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก และการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 

 

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ENDODONTIC CLINIC)

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ เปิดให้บริการการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเนื้อเยื่อในอักเสบหรือตาย และโรคเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ โดยงานที่ให้บริการ ได้แก่

 • การรักษาคลองรากฟัน
 • การกระตุ้นให้ฟันแท้ที่เจริญไม่สมบูรณ์ มีการสร้างรากฟันต่อ หรือมีการปิดของปลายรากฟัน
 • การผ่าตัดศัลยกรรมปลายรากฟัน

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTIC CLINIC)

ให้บริการการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสบฟันดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ และโรคเหงือก  

การจัดฟันเป็นกระบวนการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน จากการสบฟันที่ผิดปกติ รวมถึงจากสภาพโครงสร้างกระดูกกะโหลกศีรษะ-ใบหน้าที่ไม่ถูกต้อง 

การจัดฟันช่วยแก้ปัญหาด้านการบดเคี้ยว ทำให้รูปร่างใบหน้าสวยงาม และแก้ไขความผิดปกติในการทำหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้แก่ 

 • การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น
 • การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว (OCCLUSION CLINIC) 

ให้บริการการรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว ด้านการทำงานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยที่นอนกัดฟัน และฟันสึกอย่างรุนแรง 

 • การรักษาการทำงานที่ผิดปกติของขากรรไกรโดยใช้เฝือกสบฟัน เนื่องจากเฝือกสบฟันจะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดการเกิดเสียงในข้อต่อขากรรไกร และลดการกัดฟันในขณะหลับ
 • การใช้ยาแก้ปวด หรือยาแก้อักเสบ
 • การประคบร้อน/เย็น

คลินิกทันตกรรมรากเทียม (DENTAL IMPLANT CLINIC)

ให้บริการรักษาผู้ป่วย เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ร่วมกับการทำฟันปลอมชนิดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยงานที่ให้บริการ ได้แก่  

 • การผ่าตัดฝังรากเทียม ร่วมกับ การทำฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น ครอบฟันหรือสะพานฟัน ในกรณีที่ฟันหายไปบางส่วน
 • การผ่าตัดฝังรากเทียม เพื่อรองรับฟันปลอมชนิดถอดได้ ในกรณีที่มีฟันหายไปบางส่วนหรือทั้งปาก
 • ให้บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมรากเทียมแก่ผู้ที่สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง